Skip to main content

Suggest a new Translation

  1. Select the text area that should be changed on the page.
  2. Propose a new translation for the selection and click on "Submit".
  3. Your help is highly appreciated 😃

Translation [SE]

Giấy phép lao động | Xin cấp giấy phép lao động - Công ty luật Việt An (Copy)

av giaypheplaodong på Apr 19, 2012EN
2 platsmärken 3462 Visningar 2 Visningar (24h) 0 Likes

Giấy phép lao động, Xin cấp giấy phép lao động, Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam. Liên hệ Công ty luật Việt An
www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-luat-khac/xin-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai.php

www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-luat-k... 
x px